Page 4 - AP_April_2021_Preview
P. 4

2021 G{]nð / ]pkvXIw 14 / e¡w 4  / ` 25
  B-tcm-Ky-]ßw               CONTENTS                                    IqSpXð \oXnbpàhpw                                                                   BtcmKyIchpamb

        amt\PnwKv FUn-äÀ
    kzman Kpcp-cXv\w PvRm\X-]kzn
                                                                      temIw ]Wnbm³
       FUn-tämdnbð slUv
     P\\n Znhy PvRm\X-]kzn\n
          FUn-äÀ
        Sn. iin-tam-l³
        sU]yq«n FUnäÀ
        A\nð tNÀ¯e

         k_v FUnäÀ
       P\{]nb³ H.Fkv.                      IpamcnamcpsS    08
                                BtcmKy{]iv\§Ä
        F.Pn.Fw (]-c-kyw)
         Sn. inh-cm-a³

         Btcm-Ky-]-ßw
      im´nKncn ]»nt¡j³kv,
     im´n-Kncn ]n.H, t]m¯³tImSv,
        Xncp-h-\-´-]pcw.
       t^m¬: +91 8113854007
     email: communication@santhigiriashram.org,
       arogyapadmam@yahoo.co.in
                                F´mWv ]n Fw Un Un ?     12
    Subscription: Annual subscription one year `275
      Email: arogyapadmam@yahoo.co.in
      Payment can be made either by DD/MO,
       favouring, Santhigiri Ashram,
   payable at Thiruvananthapuram SBI Pothencode Branch
    A/C No : 67033737288, IFSC Code : SBIN0070018
       VOLUME 14 ISSUE 3  APRIL 2021
                                    Icfenbn¡pó     16
       hndbenð XpS§n
       hnd§en¡ð hsc
                                       tcmK§Ä

       "htbman{Xw'
       hmÀ²Iy¯nse ssI¯m§v IcÄ
              tcmK§Ä
       IpamcnamcpsS
       BtcmKy{]iv\§Ä                     24             38
      IhÀ Bâv te Hu«v Unssk³
        P\{]nb³ H.Fkv.
                       k-kym-lm-cw IqSpXð I-gn¡q;        hndbenð XpS§n
       Edited, Printed and Published  i-co-c-`m-cw \n-b-{´n-¡q      hnd§en¡ð hsc
      by Swami Chaithanya Jnana Thapaswi
     for Santhigiri Publications, Santhigiri Ashram,
      Santhigiri P.O., Thiruvananthapuram.
   Managing Editor : Swami Gururethnam Jnana Thapaswi
         Editor: T.Sasi Mohan
  ( Editor is responsible for selection of contents under PRB Act).
   1   2   3   4   5   6