Page 6 - AP_Mar_2021 _Preview
P. 6

2021 amÀ¨v / ]pkvXIw 14 / e¡w 3  / ` 25
  B-tcm-Ky-]ßw               CONTENTS

        amt\PnwKv FUn-äÀ
    kzman Kpcp-cXv\w PvRm\X-]kzn
       FUn-tämdnbð slUv
     P\\n Znhy PvRm\X-]kzn\n
          FUn-äÀ
        Sn. iin-tam-l³
        sU]yq«n FUnäÀ
        A\nð tNÀ¯e

         k_v FUnäÀ
       P\{]nb³ H.Fkv.                    tImhnUv Imes¯     08
                                am\knI {]iv\§Ä
        F.Pn.Fw (]-c-kyw)
         Sn. inh-cm-a³

         Btcm-Ky-]-ßw
      im´nKncn ]»nt¡j³kv,
     im´n-Kncn ]n.H, t]m¯³tImSv,
        Xncp-h-\-´-]pcw.
       t^m¬: +91 8113854007
     email: communication@santhigiriashram.org,
       arogyapadmam@yahoo.co.in
                              tImhnUv Imes¯ am\knI      14
                            ]ncnapdp¡§Ä ]cnlcn¡mw
    Subscription: Annual subscription one year `275
      Email: arogyapadmam@yahoo.co.in
      Payment can be made either by DD/MO,
       favouring, Santhigiri Ashram,
   payable at Thiruvananthapuram SBI Pothencode Branch
    A/C No : 67033737288, IFSC Code : SBIN0070018
       VOLUME 14 ISSUE 3  MARCH 2021
                                     BÀ¡pw hcmw     20
                                      hr¡tcmKw


             BÀ¡pw
              hcmw
             hr¡tcmKw
                                  28             34
      IhÀ Bâv te Hu«v Unssk³
        P\{]nb³ H.Fkv.
                       CÍen Xsó anI¨        kv{XoIÄ e£Ww ImWn¡m¯
       Edited, Printed and Published  {]`mX `£Ww          lrZvtcmK¯nsâ CcIÄ
      by Swami Chaithanya Jnana Thapaswi
     for Santhigiri Publications, Santhigiri Ashram,
      Santhigiri P.O., Thiruvananthapuram.
   Managing Editor : Swami Gururethnam Jnana Thapaswi
         Editor: T.Sasi Mohan
  ( Editor is responsible for selection of contents under PRB Act).
   1   2   3   4   5   6   7   8