Page 6 - AP_Jan_2019_Preview
P. 6

B-tcm-Ky-]ßw

                      ` 25   2019 P\phcn ]pkvXIw 12 e¡w 1
        No^v FUn-äÀ     FUn-äÀ  sU]yq«n FUnäÀ  k_v FUnäÀ F.Pn.Fw (]-c-kyw)
        kzman Kpcp-cXv\w PvRm\ -X-]kzn Sn. iin-tam-l³ A\nð tNÀ¯e P\{]nb³ H.Fkv Sn. inh-cm-a³

       DÄt¸PpIfnð


                    8      22     BtcmKy \h-tI-c-f-¯n-\mbn          BtcmKya{´n Adnbm³......

     BtcmKyhIp¸v kpkÖw
                           72

                  44        buh\¯n\mbn tbmK          kn² NnInÕsImïv

            BkvXva amämw                   VOLUME 12 | ISSUE 01 | JANUARY 2019 ` 25                                     8 906014 233675

                                               2019


                                      BtcmKy
                                       \h-tI-c-fw
     Btcm-Ky-]-ßw, im´nKncn ]»nt¡j³kv,
     t]mÌv im´n-Kncn, t]m¯³tImSv, Xncp-h-\-´-]pcw.           BtcmKya{´n Adnbm³......
                                      kn² Zn\w
     t^m¬ +918113854007, 8111882133                  aÀ½ NnInÕ
     email: communication@santhigiriashram.org, arogyapadmam@yahoo.co.in Ip«nI-sf I-cp-X-tem-sS h-fÀ-¯mw;
     Subscription: Annual subscription one year `275 Email: arogyapadmam@yahoo.co.in
     Payment can be made either by DD/MO, favouring, Santhigiri Ashram, payable at Thiruvananthapuram IhÀ Unssk³ te Hu«v Unssk³
     SBI Pothencode Branch A/C No : 67033737288, IFSC Code : SBIN0070018 kcoPv F³. amln P\{]nb³ H.Fkv
   1   2   3   4   5   6   7   8