Page 6 - AP_Feb_2019_Preview
P. 6

B-tcm-Ky-]ßw

                      ` 25  2019 s^{_phcn ]pkvXIw 12 e¡w 2
        No^v FUn-äÀ     FUn-äÀ  sU]yq«n FUnäÀ  k_v FUnäÀ F.Pn.Fw (]-c-kyw)
        kzman Kpcp-cXv\w PvRm\ -X-]kzn Sn. iin-tam-l³ A\nð tNÀ¯e P\{]nb³ H.Fkv Sn. inh-cm-a³

       DÄt¸PpIfnð


                  12       22


              BbpÀthZw        KÀ-`m-i-bap-J Im³-k-dns\

     Ime¯n\\pkcn¨v amdWw            A-dn-bmw, Nn-InÕn¡mw

                           64

                  48        s]¬-Ip-«n-bnð \n-óv           A]kvamc¯nsâ          s]-®n-te-¡vv

          am\knI hi§Ä
     Btcm-Ky-]-ßw, im´nKncn ]»nt¡j³kv,
     t]mÌv im´n-Kncn, t]m¯³tImSv, Xncp-h-\-´-]pcw.
     t^m¬ +918113854007, 8111882133
     email: communication@santhigiriashram.org, arogyapadmam@yahoo.co.in
     Subscription: Annual subscription one year `275 Email: arogyapadmam@yahoo.co.in
     Payment can be made either by DD/MO, favouring, Santhigiri Ashram, payable at Thiruvananthapuram IhÀ Unssk³ te Hu«v Unssk³
     SBI Pothencode Branch A/C No : 67033737288, IFSC Code : SBIN0070018 kcoPv F³. amln P\{]nb³ H.Fkv
   1   2   3   4   5   6   7   8