Page 4 - AM_Aug_ 2019_Preview
P. 4

im´nKncn
               ]pkvXIw 43 / e¡w 08/ BKÌv 2019/ ` 30


                     No^v FUnäÀ
                kzman kXy{]Imi Úm\ X]kzn
                    amt\PnMv FUnäÀ
                 kzman ssNX\y Úm\ X]kzn
                 FUntämdnbð UbdIvtSgvkv
                kzman KpcpcXv\w Úm\ X]kzn
                P\\n \nÀ½e Úm\ X]kzn\n
                 kzman \h\ò Úm\ X]kzn
                   FUntämdnbð slUv
                 P\\n Znhy Úm\ X]kzn\n
                      FUnäÀ
                     Sn. iintaml³
                    sU]yq«n FUnäÀ
                    A\nð tNÀ¯e
                      te Hu«v
                    P\{]nb³ H.Fkv

                     {]km[IÀ
                  im´nKncn ]»nt¡j³kv
                 IayqWnt¡j³kv Un¸mÀ«psaâv,
                im´nKncn B{iaw sk³{Sð Hm^okv,
                Xncph\´]pcw, tIcfw, C´y 695589
                +91 8606085000, 8606083000 +91 471 2419313
                 communication@santhigiriashram.org
               www.santhigiriashram.org, www.santhigiriblog.org

               B²ymßnI amknIbpsS e`yX, hcnkwJy
               XpS§nbhsb¡pdn¨pff hnhc§Ä¡v
                  8113854007, 8111882133
                  Fóo \¼dpIfnð hnfn¡pI

        (Printed, Published & Edited by Swami Sathyaprakasa Jnana Thapaswi for Santhigiri Publications,
        Santhigiri Ashram, Pothencode, Thiruvananthapuram. Editorial Head : Janani Divya Jnana Thapaswini.
           Editor : T. Sasi Mohan ( Editor responsible for selection of contents under PRB Act)
     im´nKncn  BKÌv 2019          4
   1   2   3   4   5