Page 6 - AP_August_2021_Preview
P. 6

2021 BKÌv / ]pkvXIw 14 / e¡w 8  / ` 25
  B-tcm-Ky-]ßw               CONTENTS

        amt\PnwKv FUn-äÀ
    kzman Kpcp-cXv\w PvRm\X-]kzn
       FUn-tämdnbð slUv
     P\\n Znhy PvRm\X-]kzn\n
          FUn-äÀ
        Sn. iin-tam-l³
        sU]yq«n FUnäÀ
        A\nð tNÀ¯e

         k_v FUnäÀ
       P\{]nb³ H.Fkv.                                08
                               adópt]mb _meNnInÕ
        F.Pn.Fw (]-c-kyw)
         Sn. inh-cm-a³

         Btcm-Ky-]-ßw
      im´nKncn ]»nt¡j³kv,
     im´n-Kncn ]n.H, t]m¯³tImSv,
        Xncp-h-\-´-]pcw.
       t^m¬: +91 8113854007
     email: communication@santhigiriashram.org,
       arogyapadmam@yahoo.co.in
                                  apSnbgIp Im¡m³     12
                                    t]mjImlmcw
    Subscription: Annual subscription one year `275
      Email: arogyapadmam@yahoo.co.in
      Payment can be made either by DD/MO,
       favouring, Santhigiri Ashram,
   payable at Thiruvananthapuram SBI Pothencode Branch
    A/C No : 67033737288, IFSC Code : SBIN0070018
       VOLUME 14 ISSUE 8  AUGUST 2021
                                              16
                                    KÀ`Ncy {][m\w


       adópt]mb
       _meNnInÕ
       apSnbgIp Im¡m³
       "]\nbpsS KpWtZmj§Ä
       "]\nbpsS KpWtZmj§Ä
       Adnªncn¡mw'                      20
      IhÀ Bâv te Hu«v Unssk³                               32
        P\{]nb³ H.Fkv.
                       "]-\n-bp-sS Kp-W-tZm-j§Ä        \s«ñnsâ _e¯n\v
       Edited, Printed and Published  A-dn-ªn-cn¡mw'              `pPwKmk\w
      by Swami Chaithanya Jnana Thapaswi
     for Santhigiri Publications, Santhigiri Ashram,
      Santhigiri P.O., Thiruvananthapuram.
   Managing Editor : Swami Gururethnam Jnana Thapaswi
         Editor: T.Sasi Mohan
  ( Editor is responsible for selection of contents under PRB Act).
   1   2   3   4   5   6   7