Page 9 - August-setember1977 preview
P. 9

വരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കട്ടു ഞ്ഞുവന്ന ആ ജീവിതം പകർന്നു
 കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ തായ മാർഗ ഗ തന്ന സദa നശ. എത 10 തം

 ത്തിൽ കുടിത്തന്നെ കടന്നുവരുക രമാണ്.
 യാണുണ്ടായത്. ഇവിടെ ഒരു കാ
                            ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തെ അദ
 ര്യം വ്യ.' തമv14ാൻ ആഗ്രഹിക്കു

 മതിയംഗമിക്കുന പ്പിച്ചു ടാ അവ 8 സദുദ°ദേശ    ന°03ശം ചെകാണ്ട       മുട്ടുകുത്തിക
                         ക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാ ശക്തി
 കയാണ്". ആ 'bയും ന മ്മൾ ചെറു
                         യെ ചെറും സമാധാനത്തിൻ
                                               സ
 •ാടുകൂടിയായി പി
                   അ വ
                                           കഴിഞ്ഞി
                         വാൻ അദ്ദേഹത്തിന്
 നയെ ക്കെ പറയുന്ന ത
                 എ ന്നാൽ
 അവർ പറ യുന്ന 1 1 ) നി ന്നും നല്ല        ല്ല? അ ത്തരത്തിൽ ഒന്നു ലോകത്തി
                         ലൊരിടത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
 അംശങ്ങളെ നാം സ്വീക ി.. ട്ട് ന                      18ർതിലുള
 മ്മുടേത യ മാർഗ്ഗം.      61 8 10.J്യന്    ) 0.1 നുന്നില്ല     മാര താത്തിലുള്

 ശമാക്കേണ്ടത് ജ വിതവിജയത്തി           ഒരു വഹ ത്വവും ,
                         ഒരാൾക്കല്ലാം ത മററാർ 2 - ചെ
 പ്പെടാത്ത ഒരവസരവും ന്, അ വ്യ ആവശ്യമാണ്. അ
 ഉണ്ടാ
 തീർത്തും തി ൻറ ഫലം നമ്മൾ 19” ഒര്യ പാർക്    യ്യാൻ കഴിയുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.
 ല്ല എന്നു പറയ 11                അ (തമ ാതം സഹിഷ്ണ യിലും ,
 പ്രിയമുള്ളവരെ,   കഴിയും, '' . ടി . 'ക'   ല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും കാലന്തര പാരമ്പര്യത്തിലും കൂടി കടന്നു

 ഷ വളരെ വേഗം ലഭിച്ചെന്ന് വരി

 . (


 മരുഭൂം. വ- 1,
 പറഞ്ഞാൽ
                                       ഭാരതീയർ. അ
 വിടത്തെ
 വളർന്നത്

 ഞാൻ ചിലതൊ) കഴിഞ്ഞ ആ മ ാ യ ചു ടി വ ഞാ ൻ ത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്ന വന്നിട്ടുളളവരാണ്

 ത്യാഗതത്തിന്റെ മഹിമയെപ്പററി എ
 ഞാൻ
 .
                         വരുടെ ജീവിതം സൗഹൃദത്തിൻറ
 സുഖിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി
 തിൽ സംശയമ | 5) 1,
                         യും സമാധാനത്തിൻറതുമാണ് .
 ണ
 ന്നാൽ 19ാ മു കൊണ്ടൊന്നും എ 11 ) ച്ചുകൊന്നും നിമിഷം തോറു, ത്യാഗം1: 11ിച്ചാണ്, ലോക ലൊരു ശക തിയ്ക്കും കഴിഞ്ഞി
 ന്നു വീണില്ല.
 ാക'തി
                         അ തിനെ കവച്ചുവക്കാൻ ലോകത്താ
  ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി , ത
 ക്ക " പറയുവാനുളളതും തീരുന്നി
 ല്ല. അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കിട്ടി

 - അതും, കണ്ടും കേട്ടും മ നസ"(vി ന്നറിവന്നു. അന്ന്മനസ്സിൽ ണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്തുക്കളെ ം (അ ട്ടില്ല.

 ലാക്കിയ്യട്ടുളളതുമായ ഒത്തിരിക്കം രൽപ്പം പ്രയാസം തോന്ന
 വരുടെ (പവിത്തിയിലൂടെ ത്യാഗം
 കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ കാലഘട്ടങ്ങൾതോറും മഹാന്
                 .
 എത്തുമായിരുന്നിൽ
 ര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്നൊന്നാ ഉ പ ക “ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ക്ക ശാശ്വതമായി എന്തെങ്കിലും മാർ ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ജന്മമെ
 ന്നങ്ങളും
 യി നിങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന എ ൻ (പാശ“നങ്ങളുടെ തന്നെ, ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുളളൂ. ടൂത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ശക്തിയേ
 ആവേശമാണെനിക്കുളളത്. എങ്കി ലാമാലയിൽ കുരുങ്ങി ഞാൻ നിങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളായ യേശുക റിയ ത്യാഗംകൊണ്ട് മനുഷ്യകുല
                          ത്തിനാചെ ഉന്മേഷ വും ഉയിരും
 സ്തു, മുഹമ്മദുനബി, ബുദ്ധൻ
 ലേ അതിൻറ അന്തസത്തയെപ്പററി ന്നുപോയെനെ.
 ാലും
                          പദാനം ചെയ്ത ിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ത
 നിങ്ങൾക്ക് കുറെയെങ്കിലും ബോ ന്നൊക്കെ ( ഏതായ ഒരു തുടങ്ങിയ വരുടെ ജീവിതമെടുത്ത് വ്യക്തമായി മനസ യിലാക
 ആന്തരികമായ
 താ
 നോക്കൂ. ത്യാഗത്തിന്റെ ഒരു വലി
 8°ധ്യമാകു എ എന്നെനിക്കു (തി സം ര ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത യ കൂമ്പാരം തന്നെ അ വിടെ കണ്ട ത, ണ്. അതു മാ തിമ നിലനിന്ന
 ചെകാണ്ടാണ് , എനിക്ക
 ന്നുന്നു. ത്താൻ കഴിയും എന്തിന് ആ ജീവി      ട്ടുളളു. ഇനി നിലനില്ക്കുകയുമു
 എത വന്ന പാര°നങ്ങൾ യില്ല. തങ്ങൾ തന്ന ത്യാഗം രൂപാ ( പാ ള rov്യാഗംകൊണ്ട് ഒ ! പാ ധ
 ആ മുഖകംഅച്ച്യപ്പെഴു               വര    മാററം സ ഷടിച്ചു മാറ്റം

 ,
 എന്റെ കുണ് പല രാജ്യദയ കാംക്ഷിച്ചു പിച്ചതല്ലായിരുന്നോ? റൊരു മഹാ ) 2. വ ഖ (ശ 1 നാരായ
 വളരെ സമപി യോടെ നിന്നു ഈ നീക്കം  പാ - E നമ്മടെ ഭാ തത്ത ന
 കാര്യങ്ങൾ നിവർ തരു 1ക വ ാ ൻ എൻറെ
               (പശാഭ ച്ചു ഗുരു. (ശീ ശര ഗവ തപാദ രക്തം
 ഉ പാടശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലകണ്ടു പല കണ്ണി - Hിയായി
 (ญ
 ഞാൻ ( ശമിച്ചു അതിന്റെ. ഫലമാ രാസികളിൽ നിന്നും പിൻതിര ന ൽ ചെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിജി 8ഷം നമ്മുടെ ഭാ ത ത്തിൽ D
 ഡി എൻ എം ശന പരിഹാ ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാര' യെത്തന്നെ എടു ത്തു നോക്കു. ത്യാ മ 1 ( തം സാലറ്യ വിവാ
 അങ്ങന പരിഹ3ിക്ക ഗത്തി ച) 1 ) ഹി യിൽ ഉരുത്തിരി        മാറാരു ധർമ: യാഗി L
 ക്കപ്പെട്ടു.
 6 ശാന്തിഗ
 1913 ആഗസ്റ്                   7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13